In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In bài này

Đề cương Môn học: Kỹ năng Giao tiếp Kinh doanh

 

1. Tên môn học: GIAO TIẾP KINH DOANH

2. Giảng viên: TS. THÁI TRÍ DŨNG       0903777156      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Bậc đào tạo: Đại học   Hệ đào tạo: Chính quy  

4. Thời lượng: 3  tín chỉ.

5. Điều kiện tiên quyết (các môn học phải học trước): Cơ sở văn hóa, tâm lý học, xã hội học

6. Mô tả môn học: Môn học bao gồm 5 chương:

Trong mỗi chương có các tình huống để sinh viên thảo luận và các bài tập thực hành để sinh viên hiểu sâu hơn kiên thức mà mình nghiên cứu.

7. Mục tiêu:

a. Kiến thức.

- SV được trang bị những vấn đề lí luận cơ bản vể giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh.

- Sinh viên nhận thức đúng về tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp trong kinh doanh.

b. Kỹ năng.

- Rèn luyện kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng trình bày trước đám đông, kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn…

- Có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng về giao tiếp trong cuộc sống, học tập, và công việc, KD đạt hiệu quả hơn.

c. Thái độ.

- Biết tự đánh giá được điểm mạnh, hạn chế trong GT của bản thân và đề ra những biện pháp để hoàn thiện.

- Có thái độ tích cực đổi mới trong GT để đạt hiệu quả tốt hơn.

8. Phương pháp giảng dạy:

Kết hợp giữa thuyết giảng và thảo luận nhóm cùng với các bài tập thực hành trên lớp giúp học viên củng cố kiến thức và vận dụng vào thực tế một cách nhanh nhất.

9. Phương pháp đánh giá:

Sinh viên tham dự lớp học đầy đủ, tích cực tham gia thảo luận trên lớp và làm đầy đủ các bài tập cá nhân. Sinh viên đọc tài liệu trước khi đến lớp.

Điểm được tính dựa trên trọng số sau:

- Chuyên cần và thảo luận nhóm: 20%

- Thi giữa kỳ: 20% (Töï luaän hoaëc vieát tieåu luaän).

- Thi hết môn: 60% (Traéc nghieäm)

Tổng cộng :    100%

10. Tài liệu đọc bắt buộc (giáo trình, tài liệu tham khảo chính, tài liệu địch, phương tiện học tập khác,…):

Tài liệu chính:

1. TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003.

Tài liệu tham khảo:

2. TS.Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị kinh doanh: Nhà xuất bản Thống kê 2003.

3. TS. Thái Trí Dũng, Tâm lý học, ĐH Kinh tế tp. HCM 2003.

4. Đại học HARVARD. Giao tiếp thương mại. NXB Tổng hợp TP. HCM 2006

5. Các trang web liên quan.

11. Nội dung môn học (lịch giảng dạy; các chương, phần; thời lượng cho mỗi chương, phần):

Chương trình học chi tiết

Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc

(chương, phần)

Chuẩn bị của sinh viên (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

Ghi chú

Ngày 1

(4 tiết)

Chương I: Khái quát về giao tiếp.

- Khái niệm giao tiếp

- Các kiểu giao tiếp

- Vai trò giao tiếp

- Kỹ xảo giao tiếp

- Phương tiện giao tiếp

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003. Chương 1-I

Thực hành truyền thông

 

Ngày 2

(4 tiết)

Chương II: Tâm lý trong giao tiếp

- Tâm lý là gì?

- Các phương pháp nhận diện tâm lý trong giao tiếp

- Nhận thức trong giao tiếp

- Tình cảm, cảm xúc trong giao tiếp

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003.Chương I, 2,

TS.Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị kinh doanh: Nhà xuất bản Thống kê 2003

 

Thi nhận biết tâm lý khách hàng

Các nhóm

Ngày 3

(4 tiết)

Chương III: Các kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp bằng thư tín

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003.. Chương 2- I

Chuẩn bị bài thuyết trình về đề tài tự do

Các nhóm

Ngày 4

(4 tiết)

Chương III: Các kỹ năng giao tiếp

- Các kỹ năng xã giao

- Thực hành thuyết trình

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003.. Chương 3- I

Các nhóm thuyết trình

Các nhóm

Ngày 5

(4 tiết)

Chương III: Các kỹ năng giao tiếp

- Thực hành thuyết trình

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003.. Chương IV- II

Các nhóm thuyết trình

Các nhóm

Ngày 6

(4 tiết)

Chương IV: Giao tiếp khách hàng

- Khái niệm khách hàng

- Các áp lực giao tiếp khách hàng

- Các yếu tố thỏa mãn khách hàng

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003.. Chương X

TS.Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị kinh doanh: Nhà xuất bản Thống kê 2003.

 Chương V

 

 

Ngày 7

(4 tiết)

Chương IV: Giao tiếp khách hàng

- Những nguyên tắc giao tiếp khách hàng

- Xử lý những tình huống với khách hàng

1. TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003. Chương X

TS.Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị kinh doanh: Nhà xuất bản Thống kê 2003.

Chương V

 

 

Ngày 8

(4 tiết)

Giao tiếp nội bộ:

- Giao tiếp với cấp dưới

- Giao tiếp cấp trên

- Giao tiếp với đồng nghiệp

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003..  Chương V

Thi xử lý các tình huống

Các nhóm

Ngày 9

(4 tiết)

Chương V:Kỹ năng đàm phán

- Khái niệm về đàm phán

- Các kiểu đàm phán

 

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003.. Chương VI, VII, VIII

Chuẩn bị bài thuyết trình về phong cách đàm phán của các nước

 

Ngày 10

(4 tiết)

Chương V: Kỹ năng đàm phán

- Các yếu tố ảnh hưởng tới đàm phán

- Các giai đoạn đàm phán

TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Nhà xuất bản thống kê 2003..  Chương IX

 

 

Ngày 11

(4 tiết)

Chương V: Kỹ năng đàm phán

- Xử lý thế găng

- Tiểu xảo trong đàm phán

 

Thuyết trình về phong cách đàm phán

Các nhóm

Tải Đề cương Môn học: Kỹ năng Giao tiếp Kinh doanh

Đầu trang

 

Copyright © 2015 Khoa Kinh Tế - Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Designed by vietweb247.com